BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou - EXOTA - Vranov nad Topľou

BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou

Organizačné pokyny pri konaní BURZY

Najbližšia BURZA TOVARNÉ bude 8.4.2018.

ČAS konania burzy


Začiatok burzy:

  • v mesiacoch apríl - október o 6:00 hod.

  • v mesiacoch november - október o 7:00 hod.

Koniec burzy:  o 10:00 hod.

VSTUPNÉ a PARKOVNÉ

- služba organizuje výber vstupného
Výber vstupného:
- bez poplatku: deti a obyvatelia obce Tovarné (ktorí majú preukaz)
- osobné motorové vozidlo v priestoroch ZŠ -
spoplatnený vstup 5x výška vstupného
Parkovanie áut:
- na určenom parkovisku v areáli starej materskej školy
- iba po jednej strane miestnej komunikácii
obce
Členovia ZO, ktorí sú z Továrneho (p. Varga, Mičko, Magura, Kozej, Čonka, Michalov), nie sú uvedení v rozpise služieb, pretože majú zodpovednosť za prípravu priestorov na burzu.

Rozpis služieb - pre organizovanie   BURZY Tovarné

Rok  2018 (-2018)

7.1.2018 - Varga M., Varga M., Seman, Jevčak, Jevčaková, Jevčák ml., Končarová, Končár ml.,

               Verbič, Magura, Baľák, Antony
4.2.2018 - Bc.Kolesár, Dvoriak, Matta, Harman, Miško, MvDr. Tilňák, Struňák, Barna, Varga J.,
4.3.2018 - Ing. Uhrín, Džujko, Venceľ B., Venceľ  M., Cichý, Klučár, Varga Jozef, Koprivňák, Štempecová,
8.4.2018 - Dolutovský, Foťko, Tóth, Halas, Novák, Hrebzák, Čurný, Čonka, Baloďanský,
6.5.2018 - Stirančák, Džubak, Bakaľar, Rada, Krivý, Hromuľak, Materna, Makovicz, Bašista,
3.6.2018 - Varga M., Varga M., Seman, Jevčak, Jevčaková, Jevčák ml., Končarová, Končár ml.,
               Verbič, Magura, Baľák, Antony,
1.7.2018 - Bc. Kolesár, Dvoriak, Matta, Harman, Miško, MvDr. Tilňák, Struňák, Barna, Varga J.,
5.8.2018 - Ing. Uhrín, Džujko, Venceľ B., Venceľ M., Cichý, Klučár, Varga Jozef, Koprivňák, Štempecová
2.9.2018 - Dolutovský, Foťko, Tóth, Halas, Novák, Hrebzák, Čurný, Čonka, Baloďanský,
7.10.2018 - Stirančák, Džubak, Bakaľar, Rada, Krivý, Hromuľak, Materna, Makovicz, Bašista,
4.11.2018 - Varga M., Varga M., Seman, Jevčak, Jevčaková, Jevčák ml., Končarová, Končár ml.,
                 Verbič, Magura, Baľák, Antony,
2.12.2018 - Bc. Kolesár, Dvoriak, Matta, Harman, Miško, MvDr. Tilňák, Struňák, Barna, Varga J.,
6.1.2019 - Ing. Uhrín, Džujko, Venceľ B., Venceľ M., Cichý, Klučár, Varga Jozef, Koprivňák, Štempecová
3.2.2019 - Dolutovský, Foťko, Tóth, Halas, Novák, Hrebzák, Čurný, Čonka, Baloďanský,
3.3.2019 - Stirančák, Džubak, Bakaľar, Rada, Krivý, Hromuľak, Materna, Makovicz, Bašista,
 
Predseda ZO - Krištan:  0902 143 512        Naša webová adresa:   www.exota.vtactvo.sk


Povinnosti vedúceho služby:


- na začiatku burzy prevziať vstupenky, pečiatky a kľúče od p. Vargu;
- pri výbere vstupného použiť kontrolnú pečiatku;
- vstupenky označiť pečiatkou "IČO";
- tržbu
odovzdať p. Vargovi, resp. hospodárovi ZO;
- vyžadovať označenie služby reflexnými vestami a preukazmi organizátorov;
- pripraviť stanovište služby;
- podľa potreby - zabezpečiť prípadnú náhradu službukonajúceho.


Právomoci vedúceho služby:

- vedúci služby kontroluje priebeh burzy podľa štatútu burzy, postupovať v súlade so štatútom, ktorý bude zverejnený aj pre návštevníkov (na vhodnom mieste);
- vedúci služby organizuje parkovanie áut účastníkov burzy v spolupráci s členmi služby (viď rozpis), prípadne v spolupráci aj s políciou;
- vedúci služby
na burze zastupuje predsedu ZO v prípade návštevy polície, štátnej potravinovej a veterinárnej správy, daňového úradu a pod.

Len pre vnútornú potrebu členov ZO !


Poučenie pre predajcu na burze exotického vtáctva a drobných zvierat v TOVARNOM

1. Predajca berie na vedomie, že predmetom vzťahu k organizátorovi burzy je iba právo dočasného užívania predajného miesta predajcom.
2. Pri výkone svojej činnosti je predajca povinný dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa ním predávaného sortimentu a predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisy na úseku požiarnej ochrany a hygieny.
3. Predávajúci je povinný predajný priestor po ukončení burzy upratať a zabezpečiť odvoz a likvidáciu vyprodukovaných odpadov.
4. Vo vzťahu ku kontrolným orgánom vystupuje predajca ako samostatný právny subjekt.
5. Predajca prehlasuje, že bol oboznámený so Štatútom burzy exotických vtákov a drobných zvierat zo dňa 01.01.2011.

V Tovarnom 10.05.2011

=============================================================


Príloha:   Dodatok k nájomnej zmluve s Obecným úradom Tovarné  -


Návrat na obsah