BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou - EXOTA - Vranov nad Topľou

BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou


B U R Z Y    T o v a r n é
sa konajú vždy v prvú nedeľu v mesiaci.


B U R Z Y    T o v a r n é
-  rozpis služieb


Organizačné pokyny

ČAS konania burzy:


Začiatok burzy:

  • v mesiacoch apríl - október o 6:00 hod.

  • v mesiacoch november - marec o 7:00 hod.


Koniec burzy:  o 10:00 hod.VSTUPNÉ a PARKOVNÉ:


- služba organizuje výber vstupného

Výber vstupného:
- bez poplatku: deti a obyvatelia obce Tovarné (ktorí majú preukaz)

Parkovanie áut:

- podľa pokynov služby (s označenou reflexnou vestou)Rok  2019

6.1.2019 - Ing. Uhrín, Džujko, Venceľ B., Venceľ  M., Cichý, Klučár, Varga Jozef, Koprivňák, Štempecová
3.2.2019 - Dolutovský,  Foťko, Tóth, Halas, Novák, Hrebzák, Čurný, Čonka, Baloďanský,
3.3.2019 - Stirančák, Džubak, Bakaľar, Rada, Krivý, Hromuľak, Materna, Makovicz, Bašista,
7.4.2019 - Seman, Jevčak, Jevčaková, Jevčák ml., Končarová, Končár ml., Verbič, Magura, Baľák, Antony
12.5.2019 - Bc.Kolesár, Dvoriak, Matta, Harman, Miško, MvDr. Tilňák, Struňák, Barna, Varga J.,
2.6.2019 - Ing. Uhrín, Džujko, Venceľ B., Venceľ  M., Cichý, Klučár, Varga Jozef, Koprivňák, Štempecová
7.7.2019 - Dolutovský,  Foťko, Tóth, Halas, Novák, Hrebzák, Čurný, Čonka, Baloďanský,
4.8.2019 - Stirančák, Džubak, Bakaľar, Rada, Krivý, Hromuľak, Materna, Makovicz, Bašista,
1.9.2019 - Seman, Jevčak, Jevčaková, Jevčák ml., Končarová, Končár ml., Verbič, Magura, Baľák, Antony
6.10.2019 - Bc. Kolesár, Dvoriak, Matta, Harman, Miško, MvDr. Tilňák, Struňák, Barna, Varga J.,
3.11.2019 - Ing. Uhrín, Džujko, Venceľ B., Venceľ  M., Cichý, Klučár, Varga Jozef, Koprivňák, Štempecová
1.12.2019 - Dolutovský,  Foťko, Tóth, Halas, Novák, Hrebzák, Čurný, Čonka, Baloďanský,
5.1.2020 - Stirančák, Džubak, Bakaľar, Rada, Krivý, Hromuľak, Materna, Makovicz, Bašista,
2.2.2020 - Seman, Jevčak, Jevčaková, Jevčák ml., Končarová, Končár ml., Verbič, Magura, Baľák, Antony
1.3.2020 - Bc. Kolesár, Dvoriak, Matta, Harman, Miško, MvDr. Tilňák, Struňák, Barna, Varga J.,

Predseda ZO - Krištan:  0902 143 512       Naša webová adresa:   www.exota.vtactvo.sk


Povinnosti vedúceho služby:


- na začiatku burzy prevziať vstupenky, pečiatky a kľúče od p. Vargu;
- tržbu
odovzdať p. Vargovi, resp. hospodárovi ZO;
- vyžadovať označenie služby reflexnými vestami a preukazmi organizátorov;
- pripraviť stanovište služby;
- podľa potreby - zabezpečiť prípadnú náhradu službukonajúceho.


Právomoci vedúceho služby:

- vedúci služby kontroluje priebeh burzy podľa štatútu burzy, postupovať v súlade so štatútom, ktorý bude zverejnený aj pre návštevníkov (na vhodnom mieste);
- vedúci služby organizuje parkovanie áut účastníkov burzy v spolupráci s členmi služby (viď rozpis), prípadne v spolupráci aj s políciou;
- vedúci služby
na burze zastupuje predsedu ZO v prípade návštevy polície, štátnej potravinovej a veterinárnej správy, daňového úradu a pod.

Len pre vnútornú potrebu členov ZO !


Poučenie pre predajcu na burze exotického vtáctva a drobných zvierat v TOVARNOM

1. Predajca berie na vedomie, že predmetom vzťahu k organizátorovi burzy je iba právo dočasného užívania predajného miesta predajcom.
2. Pri výkone svojej činnosti je predajca povinný dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa ním predávaného sortimentu a predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisy na úseku požiarnej ochrany a hygieny.
3. Predávajúci je povinný predajný priestor po ukončení burzy upratať a zabezpečiť odvoz a likvidáciu vyprodukovaných odpadov.
4. Vo vzťahu ku kontrolným orgánom vystupuje predajca ako samostatný právny subjekt.
5. Predajca prehlasuje, že bol oboznámený so Štatútom burzy exotických vtákov a drobných zvierat zo dňa 01.01.2011.

V Tovarnom 10.05.2011

=============================================================


Príloha:   Platná zmluva s Obecným úradom Tovarné  -


Návrat na obsah